Harrington, Thomas H., Department of Plant Pathology, Iowa State University. Ames, Iowa, E.U.A., Estados Unidos