Okhuoya, John A., Department of Botany, University of Benin. Benin City, Nigeria, Nigeria