Yu, Fuqiang, Yunnan Institute for Tropical Crop Research, Jing Hong, Sipsongpanna 666100, China., China